آکادمی زبان دوم با برگزاری کارگاه های کوتاه مدت در زمینه های

مختلف یادگیری زبان انگلیسی سعی در آموزش موثر، رفع اشکال

های رایج و اساسی و نزدیک تر کردن سبک استفاده زبان آموزان

انگلیسی به صورت NATIVE-LIKE را دارد.