آکادمی زبان دوم با برگزاری جلسات مشاوره اخذ ویزا تحصیلی توسط مشاورین متخصص سعی در کمک کردن به متقاضیان محترم در راحت تر دریافت کردن ویزا تحصیلی به تمام کشورهای دنیا را دارد.