آکادمی زبان دوم با برگزاری جلسات مشاوره اخذ اقامت دائم از کشورهای کانادا و

استرالیا سعی در ارائه دادن خدماتی متفاوت و سودمند به متقاضیان مهاجرت را دارد.