آکادمی زبان دوم با برگزاری کلاس­های مکالمه محور سعی در آموزش زبان

انگلیسی با روشی نوین در محیطی دوستانه را دارد.