آکادمی زبان دوم با برگزاری جلسات برنامه ریزی شده و هدفمند جهت آمادگی مصاحبه های متفاوت در سفارت هایی که زبان انگلیسی در آنها مورد نیاز است مورد نیاز است سعی در آماده کردن متقاضیان محترم برای موفق بودن در این مصاحبات مهم را دارد.